Credits & wettelijke vermeldingen

HOOFDKANTOOR

SAS Traiteur de Paris
276, rue de Châteaugiron. CS 36331.
35063 RENNES Cedex – France
Tel. +33 2 99 86 76 00
Fax. +33 2 99 86 76 01
info@traiteurdeparis.com
Publicatiedirecteur: De heer Denis PINAULT
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 1 800 000, ingeschreven in het handelsregister van Rennes onder nummer 482 900 610 RCS RENNES.
Credits foto’s: Traiteur de Paris

WEBBUREAU

De website van Traiteur de Paris is ontworpen en gemaakt door het webbureau Weezup Conseil und Wabeo:
Weezup Conseil
Tel: +33 6 76 11 91 68
www.weezup-conseil.com

Wabeo
18, rue du gardouet – 44690 – Maisdon sur Sèvre
Tel: 06 84 20 46 42
https://wabeo.fr/

WEBHOSTING

OVH
In overeenstemming met artikel 15 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, bestanden en de vrijheden, staat deze website ingeschreven bij de Nationale Commissie van de Informatica en de Vrijheden.
De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de hierboven vermelde informatie, alvorens deze website te bezoeken. Door de website te bezoeken, verklaart de gebruiker expliciet en onherroepelijk akkoord te gaan met hierna genoemde voorwaarden.

INFORMATICA en VRIJHEDEN

In overeenstemming met de Franse wet op de informatica, bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 augustus 2004, beschikt u over het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die u aangaat, door contact op te nemen met Traiteur de Paris, hetzij per post (adres staat hierboven vermeld), hetzij per e-mail via info@traiteurdeparis.com.
Tijdens zijn bezoek aan de website wordt de internetgebruiker op de hoogte gebracht van het feit dat er automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd via zijn browsersoftware. Een cookie is een verzameling van gegevens waarmee de internetgebruiker niet direct kan worden geïdentificeerd, maar waarmee informatie kan worden opgeslagen met betrekking tot zijn surfgedrag op de website. De parameters van de browsersoftware waarmee de aanwezigheid van cookies kan worden achterhaald, en deze eventueel kunnen worden geweigerd, staan op de volgende website beschreven: www.cnil.fr. De internetgebruiker beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen en recht op toegang tot en wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die door middel van cookies worden verstuurd, door dit schriftelijk in te dienen bij het hoofdkantoor van SAS TRAITEUR DE PARIS, 276 rue de Châteaugiron, CS 36331, 35063 RENNES CEDEX, of per e-mail naar: info@traiteurdeparis.com.

AUTEURSRECHTEN

De foto’s, teksten, slogans, illustraties, beelden en filmpjes met of zonder geluid, evenals alle in de website opgenomen werken zijn eigendom van de onderneming Traiteur de Paris of van derden die de onderneming Traiteur de Paris toestemming hebben gegeven deze te gebruiken.
De logo’s, icoontjes, huisstijl en bullets en andere op de website vertoonde intellectuele werken, zijn beschermd krachtens het auteursrecht volgens de beschikkingen zoals vermeld in artikelen L.111-1 en volgende van de Wet op Intellectueel Eigendom. Daarnaast is de onderneming TRAITEUR DE PARIS rechtmatig eigenaar van het merkenrecht op namen, benamingen, slogans of logo’s die staan vermeld op de website, in overeenstemming met de beschikking zoals beschreven in artikelen L.711.1 en volgende van de Wet op Intellectueel Eigendom.
Kopieën, hetzij op papier hetzij digitaal, van voornoemde website en de daarop vermelde werken, zijn toegestaan, mits deze uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van reclame- en/of commerciële, en/of informerende doeleinden en/of conform de beschikkingen zoals vermeld in artikel L.122-5 van de Wet op Intellectueel Eigendom.
Met uitsluiting van hierboven vermelde beschikkingen, is iedere kopie, weergave, gebruik of wijziging, met welke methode en met welk medium dan ook, van de gehele of gedeeltelijke website, alle of delen van op deze website vermelde werken, zonder voorafgaande toestemming van de onderneming Traiteur de Paris, strikt verboden en wordt beschouwd als plagiaat en kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging en tot de betaling van schadevergoedingen plus rentes.

VERANTWOORDELIJKHEID

De onderneming stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de in links genoemde websites.
Ongeacht het soort link vanuit een externe website naar die van de onderneming Traiteur de Paris, behoudt deze laatste zich het recht voor deze link te weigeren.
Graag uw aandacht
Wij herinneren u hierbij aan het feit dat het onmogelijk is om de vertrouwelijkheid van via het internet verstuurde berichten te garanderen. Wanneer u een bericht in alle veiligheid wenst te versturen, raden wij u dan ook aan dit per post te doen.