Traiteurdeparis.fr

Juridische informatie

PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website Traiteurdeparis.fr op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de follow-up van de website.
Eigenaar: Traiteur de Paris – 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné
SIRET-nummer : 482 900 610 00064
Intracommunautair BTW-nummer : FR52 482900610
Verantwoordelijk voor publicatie : Mikaël Leport
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Gehost door : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Traiteur de Paris is een gedeponeerd handelsmerk bij het INPI.

Hoofdkantoor
Traiteur de Paris – 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné – FRANKRIJK
Juridisch type : SAS au Capital de 1.800.000 euro – RCS RENNES 482 900 610

Foto credits : Traiteur de Paris
Sommige of alle gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van de royalty-free afbeeldingen sites fr.freepik.com en Pixabay.com. Alle afbeeldingen zijn aangepast om overeen te komen met het grafisch handvest van Traiteurdeparis.fr

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, gewijzigd door de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 6 augustus 2004, beschikt u over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u betreffen, door u te richten tot TRAITEUR DE PARIS, hetzij per post (adres hierboven), hetzij per e-mail.
De internetgebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch cookies via zijn browser kunnen worden geïnstalleerd.

Een cookie is een verzameling gegevens die de internetgebruiker niet rechtstreeks identificeert, maar die wordt gebruikt om informatie met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site te registreren. De instellingen van de browsersoftware die het mogelijk maken te informeren over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel te weigeren, worden beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De internetgebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen de via cookies meegedeelde persoonsgegevens, deze in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan dit doen door te schrijven naar het hoofdkantoor van SARL TRAITEUR DE PARIS, 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné of per e-mail.

AUTEURSRECHTEN
De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beelden, video’s, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en alle werken die in de site zijn geïntegreerd, zijn eigendom van de onderneming TRAITEUR DE PARIS of van derden die de onderneming TRAITEUR DE PARIS toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

De logo’s, iconen, grafieken en andere intellectuele creaties die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.111-1 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom. Bovendien is het bedrijf TRAITEUR DE PARIS eigenaar van de merkrechten op de namen, benamingen, slogans of logo’s die op de website worden gepresenteerd, overeenkomstig de bepalingen van artikel L.711.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Reproducties, op papier of computer, van de genoemde site en de daarop gereproduceerde werken zijn toegestaan op voorwaarde dat deze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor reclamedoeleinden en/of commerciële doeleinden, en/of ter informatie, en/of dat deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel L.122-5 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Behoudens de bovenstaande bepalingen is elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging, door welk procédé en op welke drager dan ook, van het geheel of een gedeelte van de site of van de verschillende werken die er deel van uitmaken, zonder voorafgaande toestemming van Traiteur de Paris strikt verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging en tot de betaling van schadevergoeding en rente.

VERANTWOORDELIJKHEID
Het bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de gelinkte sites.
Ongeacht het type link dat vanaf een externe internetsite, de zogenaamde “linking site”, naar de site van TRAITEUR DE PARIS wordt gelegd, behoudt TRAITEUR DE PARIS zich het recht voor zich te verzetten tegen de plaatsing ervan.

Scroll naar boven