Traiteurdeparis.fr

Privacybeleid

Privacybeleid

Traiteur de Paris is begaan met de rechten van natuurlijke personen, met name op het gebied van geautomatiseerde verwerking, en streeft naar transparantie ten aanzien van haar klanten. Daarom heeft zij een beleid ontwikkeld dat betrekking heeft op alle verwerkingen, de doeleinden ervan en de rechtsmiddelen waarover natuurlijke personen beschikken om hun rechten zo goed mogelijk te doen gelden.

Voor nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de site: https://www.cnil.fr/. Door verder te surfen op deze site aanvaardt u zonder voorbehoud de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. U stemt in met het gebruik van cookies en andere traceringsmiddelen. In geval van weigering, klikt u op de knop “Weigeren” bij het openen van de site in de horizontale banner onderaan uw scherm, zoals beschreven in artikel 11 hieronder.

De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige die afdwingbaar is gedurende de volledige gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke vermeldingen
1.1 Site (hierna “de site”) : Traiteurdeparis.fr
1.2 Uitgever (hierna te noemen “de Uitgever”) :
Traiteur de Paris,
waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op : 4, rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné
vertegenwoordigd door Mikaël Leport, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder,
 ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Rennes,

Telefoonnummer : 02 99 86 76 00,
e-mailadres: contact[@]Traiteurdeparis.fr
1.3 Gastheer (hierna te noemen de “Gastheer”) :
Traiteurdeparis.fr wordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2, Rue Kellermann, 59100 Roubaix.
1.4 Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) :
Een functionaris voor gegevensbescherming : Mikaël Leport, staat tot uw beschikking voor al uw vragen in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Toegang tot de site
De toegang tot en het gebruik van de site zijn strikt persoonlijk. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame- of enige vorm van commerciële werving, met inbegrip van het verzenden van ongevraagde e-mail.

Artikel 3 – Inhoud van de site
Alle merken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, beelden (al dan niet geanimeerd), videosequenties, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die zouden kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en meer in het algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van de intellectuele eigendom. Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt zodra hij kennis heeft gekregen van een dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij met dat gebruik instemt en van een procedure afziet.

Artikel 4 – Beheer van de site
Voor het goede beheer van de site kan de uitgever op elk moment:
– de toegang tot de site of een gedeelte ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, of de toegang tot de site of tot bepaalde delen ervan te beperken tot een bepaalde categorie Internetgebruikers; – alle informatie te verwijderen die de werking van de site kan verstoren of in strijd kan zijn met de nationale of internationale wetten of de regels van de netiquette; – de site op te schorten voor het uitvoeren van updates.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een defect, panne, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functies wordt verhinderd.
U bent zelf verantwoordelijk voor de apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:
– als gevolg van het gebruik van de site of een via het internet toegankelijke dienst; – als gevolg van uw niet-naleving van deze algemene voorwaarden.
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die u, derden en/of uw apparatuur lijden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site en u ziet af van enige vordering jegens de uitgever hiervoor.
Indien de uitgever als gevolg van uw gebruik van de site in een minnelijke of gerechtelijke procedure betrokken raakt, kan hij tegen u een vordering instellen tot vergoeding van alle schade, sommen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

Artikel 6 – Hyperlinks
Het leggen van hyperlinks door de gebruiker naar de gehele site of een deel ervan is strikt verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het staat de uitgever vrij deze toestemming te weigeren zonder dat hij zijn beslissing op enigerlei wijze behoeft te rechtvaardigen. Indien de uitgever toestemming verleent, is deze in ieder geval slechts tijdelijk en kan zij te allen tijde worden ingetrokken, zonder dat de uitgever verplicht is zijn beslissing te motiveren. Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites valt niet onder de controle van de uitgever, die elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst.

Artikel 7 – Verzameling en bescherming van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door het bedrijf Traiteur de Paris.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonlijke gegevens die op de site kunnen worden verzameld, worden door de uitgever hoofdzakelijk gebruikt voor het beheer van de relaties met u, en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen. Zij worden opgenomen in het klantenbestand van de uitgever en het aldus aangelegde bestand van persoonsgegevens wordt aangegeven bij de CNIL.
Het registratienummer van de uitgever bij de CNIL is als volgt: onder registratie.
De verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende:
– Naam en voornaam – E-mailadres – Telefoonnummer (facultatief) – Plaats van het evenement – IP-adres

Artikel 8 – Recht van toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens
In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten:
– Het recht van toegang: hij kan zijn recht van toegang uitoefenen, om kennis te nemen van de hem betreffende persoonsgegevens, door het formulier in te vullen op dit adres: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. In dit geval kan het Platform, alvorens dit recht uit te oefenen, om bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.
– Het recht van rectificatie: indien de persoonsgegevens waarover het Platform beschikt onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om bijwerking van de informatie.
– Het recht om gegevens te wissen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
– Het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen het Platform verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen zoals uiteengezet in de GDPR.
– Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen die in de RGPD zijn uiteengezet.
– Het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen eisen dat het Platform hun de persoonsgegevens die zij aan het Platform hebben verstrekt, geeft om deze naar een nieuw Platform over te dragen.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. Of per e-mail naar: contact[@]Traiteurdeparis.fr.
Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en moeten het adres vermelden waarop de uitgever met de aanvrager contact kan opnemen. Het antwoord zal binnen een maand na ontvangst van de aanvraag worden toegezonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van de aanvraag en/of het aantal aanvragen zulks vereisen.
Bovendien, en sinds de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen, de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun overlijden te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/.
Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr.
Wij raden u aan eerst contact met ons op te nemen, aangezien wij u graag zullen helpen uw probleem op te lossen.

Artikel 9 – Gebruik van gegevens
De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek gaat het om de volgende toepassingen:
– de toegang tot en het gebruik van het Platform door de gebruiker; – het beheer van de werking en de optimalisering van het Platform; – de uitvoering van een matching-dienst voor de gebruiker; – de verificatie, de identificatie en de authenticatie van de gegevens die door de gebruiker worden doorgegeven; – de preventie en opsporing van fraude, kwaadaardige software en het beheer van veiligheidsincidenten; – het beheer van eventuele geschillen met gebruikers; – de verzending van commerciële informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker;

Artikel 10 – Beleid inzake gegevensbewaring
Het Platform bewaart uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om u zijn diensten te verlenen.
Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden te handhaven, kunnen wij indien nodig ook een deel van uw informatie bewaren.

Artikel 11 – Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde ondernemingen, uitsluitend in de Europese Unie, in de volgende gevallen:
– wanneer het Platform gebruik maakt van de behoeften van dienstverleners om een dienst te verlenen aan de gebruiker en betalingsdiensten. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker, in het kader van de uitvoering van deze diensten, en zijn contractueel verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens; – indien vereist door de wet, kan het Platform de overdracht van gegevens uitvoeren om gevolg te geven aan vorderingen die zijn ingediend tegen het Platform en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;

Artikel 10 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Indien u dit niet wenst, klikt u op de volgende link: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgever worden gebruikt voor commerciële prospectie. Indien u dit niet wenst, klikt u op de volgende link: https://www.Traiteurdeparis.fr/contact/. Indien u bij het raadplegen van de site toegang krijgt tot persoonlijke gegevens, dient u zich te onthouden van elke vergaring, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op het privéleven of de reputatie van personen De uitgever aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid. De gegevens worden bewaard en gebruikt gedurende een periode die korter is dan de geldende wetgeving, d.w.z. 364 dagen.

Artikel 11 – Cookies
Wat is een “cookie”?
Een “cookie” of “tracer” is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) wordt geplaatst en wordt gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).
Tijdens het surfen op deze site kunnen “cookies” van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en/of van derde bedrijven op uw terminal worden geplaatst.
De eerste keer dat u op deze site surft, verschijnt er een banner met uitleg over het gebruik van cookies. Bijgevolg wordt de klant en/of prospect, door verder te surfen, geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te gaan met het gebruik van deze “cookies”. De gegeven toestemming geldt voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid de cookies te deactiveren via de instellingen van zijn browser.
Alle verzamelde informatie zal uitsluitend worden gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer dat deze site gebruikt te monitoren, om het ontwerp en de lay-out van de site te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren. De volgende cookies zijn op deze site aanwezig: Google Analytics Hun doel is als volgt: Statistieken Hun levensduur is dertien maanden.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van “cookies”, voor alle soorten browsers, kunt u de volgende link raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van bevoegdheid die voortvloeit uit een bijzondere wettelijke of reglementaire tekst.

Artikel 13 – Cookies en privacy

Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te kunnen gebruiken. Zij maken het gebruik van de belangrijkste functies van de site mogelijk, zoals het onthouden van de voorkeuren voor de weergave van uw terminal (taal, weergave-instellingen) en het in aanmerking nemen daarvan tijdens uw bezoeken, afhankelijk van het grafische charter en de weergave- of leessoftware van uw terminal. Zij kunnen cookies van sociale netwerken bevatten wanneer u met hen communiceert. Zij maken het ook mogelijk de verschillende geraadpleegde pagina’s aan elkaar te koppelen om een vlotte navigatie te verzekeren.
Om in te stellen:
U kunt cookies volledig uitschakelen in uw browser. In dat geval zal onze site niet meer normaal functioneren, maar zal u nog wel basisacties kunnen uitvoeren.
1/ Indien u Internet Explorer gebruikt – Klik in Internet Explorer op de knop “Extra” en vervolgens op “Internetopties”.
– Onder het tabblad Privacy beweegt u de schuifregelaar omhoog om alle cookies te blokkeren of omlaag om alle cookies toe te staan, klik vervolgens op OK.
2/ als u de Firefox-browser gebruikt – Ga naar het menu “Extra” van de browser en selecteer dan het menu “Opties” – Klik op het tabblad “Privacy”, vink het vakje “Cookies accepteren” uit en klik op OK.
3/ Indien u de Safari browser gebruikt – Kies in uw browser het “Edit” menu en selecteer dan “Preferences”.
– Klik op “Privacy”.
– Stel de “Blokkeer Cookies” instelling in op “Altijd” en klik op OK.
4/ Als u de browser Google Chrome gebruikt – Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
– Selecteer “Instellingen”.
– Klik op “Toon geavanceerde instellingen”.
– Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop “Inhoudsinstellingen”.
– Selecteer in het gedeelte ‘Cookies’ ‘Alle sites verbieden gegevens op te slaan’ en vink het vakje ‘Cookies en gegevens van derden blokkeren’ aan, klik dan op OK.
Cookies voor publieksmeting en statistieken.
Zij laten ons toe de site levendig te houden en statistieken en tellingen op te stellen van het aantal bezoeken en het gebruik van de rubrieken en de inhoud, teneinde studies uit te voeren om de inhoud te verbeteren (meting van het aantal bezoeken, de bekeken pagina’s of de activiteit van de bezoekers op de site en hun frequentie van terugkeer). Ze stellen ons ook in staat het surfgedrag van internetgebruikers te analyseren om onze dienst te verbeteren of storingen op te sporen.
Om in te stellen:
U kunt de Google Analytics-cookies uitschakelen door hier te klikken.
Reclamecookies en cookies die u in staat stellen gepersonaliseerde reclame en inhoud van ons te ontvangen. Wij bieden u gepersonaliseerde reclame en inhoud aan op basis van uw browsergeschiedenis, waarbij wij gebruik maken van cookies die op uw terminal zijn opgeslagen wanneer u onze pagina’s doorbladert, om u gepersonaliseerde reclame en inhoud op onze site te sturen, die op uw behoeften is afgestemd:

tot de interessepunten die voortvloeien uit de navigatiegegevens van uw terminal in de secties van onze site, zonder dat wij over persoonsgegevens beschikken waarmee wij u kunnen identificeren of rechtstreeks contact met u kunnen opnemen; tot de persoonsgegevens die u ons hebt toevertrouwd en die gekoppeld zijn aan een cookie, alsmede tot de interessepunten die voortvloeien uit de navigatiegegevens van uw terminal in de secties van onze site.
Om in te stellen:
U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw navigatiegegevens door Traiteurdeparis.fr door hier te klikken.
De CNIL biedt op haar website http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes ook een hele reeks hulpmiddelen aan om de traceerbaarheid van uw internetgebruik te beperken: extensies voor uw browser om tracers te blokkeren, knoppen voor delen op sociale netwerken, het laden van bronnen van andere sites, enz. Reclamecookies van partnerbedrijven.
Zij kunnen op uw terminal worden geplaatst om uw interessecentra te identificeren via de op onze site geraadpleegde producten en om navigatiegegevens te verzamelen teneinde het tot u gerichte reclameaanbod op en buiten onze sites te personaliseren.
Om in te stellen:
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw surfgegevens via de volgende partner:
Google: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=fr U kunt zich in uw browser ook afmelden voor alle cookies van derden:
1/ Indien u Internet Explorer gebruikt – Klik in Internet Explorer op de knop “Extra” en vervolgens op “Internetopties”.
– Op het tabblad Privacy, onder Cookies, schakel de optie Alle cookies van derden blokkeren in en klik op OK.
2/ als u de Firefox-browser gebruikt – Ga naar het menu “Extra” van de browser en selecteer “Opties” – Klik op het tabblad “Privacy”, verander de instelling “Cookies van derden accepteren” in “Nooit”, en klik vervolgens op OK.
3/ Indien u de Safari browser gebruikt – Kies in uw browser het menu ‘Edit’ en selecteer vervolgens ‘Preferences’.
– Klik op “Privacy”.
– Stel de “Blokkeer Cookies” instelling in op “Derden en Adverteerders” en klik OK.
4/ Als u de browser Google Chrome gebruikt – Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
– Selecteer “Instellingen”.
– Klik op “Toon geavanceerde instellingen”.
– Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop “Inhoudsinstellingen”.
– Vink in de sectie ‘Cookies’ het vakje ‘Blokkeer cookies en gegevens van derden’ aan en klik op OK.

Scroll to Top